Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o.

Przetargi zobacz archiwum »

Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn.Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz fragmentu sieci wodociągowej dla miejscowości Spytkowo gmina Giżycko, wraz z przepompownią ścieków P1

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://aglomeracja.bipfirma.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz fragmentu sieci wodociągowej dla miejscowości Spytkowo gmina Giżycko, wraz z przepompownią ścieków P1

Znak sprawy: WiKAG.ZP.1.2018 

Ogłoszenie nr 530285-N-2018 z dnia 2018-03-13 r. 

Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o.: Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz fragmentu sieci wodociągowej dla miejscowości Spytkowo gmina Giżycko, wraz z przepompownią ścieków P1
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 28029243900000, ul. Bystry  25 , 11500   Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 501 234 263, 501 234 257, e-mail zamowienia@aglomeracja.info.pl, faks . 
Adres strony internetowej (URL): www.aglomeracja.info.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 
spółka prawa handlowego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.aglomeracja.info.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, oferta oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko, Bystry 24, 11-500 Giżycko. 
Adres: 
Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko, Bystry 24, 11-500 Giżycko


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz fragmentu sieci wodociągowej dla miejscowości Spytkowo gmina Giżycko, wraz z przepompownią ścieków P1 
Numer referencyjny: 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2. Główne elementy do wykonania : a) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla zlewni PM1 zgodnie z załącznikiem graficznym „zakres graw.pdf” a odcinki sieci kanalizacji sanitarnej do wykonania zaznaczono kolorem fioletowym, b) sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej od przepompowni P1 do rurociągu głównego w Zielonym Gaju c) sieć wodociągowa od węzła W1 za węzeł W3 ( do końca działki 233/1). d) kompletna przepompownia ścieków P1 wraz z monitoringiem, polegającego na przesyle danych z nowo zamontowanej przepompowni ścieków do serwera znajdującego się w siedzibie Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrym e) komora zasuw wraz z uzbrojeniem, f) komora pomiarowa wraz z przepływomierzem, g) modernizacja szafy sterującej na głównej przepompowni ścieków w Pieczonkach w zakresie określonym w załączniku do SIWZ, h) wykonanie projektu budowlanego przyłącza elektrycznego od szafy zasilającej do szafy sterowniczej i) budowa przyłącza elektrycznego od szafy zasilającej do szafy sterowniczej j) wykonanie ogrodzenia wokół przepompowni wraz z utwardzeniem terenu polbrukiem, k) wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej; l) wykonaniu dokumentacji powykonawczej w 4 egz.; m) przygotowaniu odbioru. 

II.5) Główny kod CPV: 45220000-5 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45231300-8

45232400-6

45330000-9

45311200-2

45232423-3II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w trybie art. 67 ust1 pkt. 6 Ustawy 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-31 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 500 000,00zł. 2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 500 000,00 zł. 
Informacje dodatkowe W celu potwierdzenia spełnienia warunku sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawca złoży: 1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert – w przypadku składania oferty wspólnej dokument składa ten z wykonawców, którzy w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za spełnianie tego warunku 2. opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - w przypadku składania oferty wspólnej dokument składa ten z wykonawców, którzy w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za spełnianie tego warunku 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 1. zdolność techniczna - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał, co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj: budowie lub przebudowie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł. brutto, wraz z podaniem daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane. 2. zdolność zawodowa - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia tj. a) Kierownik robót w specjalności sanitarnej pełniący jednocześnie rolę kierownika budowy. Minimalne wymagania: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie niezbędnym do wykonania niniejszego zamówienia. Uwaga: Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe: W celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca złoży: 1. zdolność techniczna - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł. brutto, wraz z podaniem daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały Wykonane - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dowody, określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie , w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami o których mowa są: referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty te były wykonywane – w przypadku oferty wspólnej, wykonawcy składają jeden dokument 2. zdolność zawodowa - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. w przypadku oferty wspólnej, wykonawcy składają jeden dokument

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)- w przypadku oferty wspólnej, odpis składa każdy z wykonawców. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminów ich wystawienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł. brutto, wraz z podaniem daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały Wykonane - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dowody, określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie , w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami o których mowa są: referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty te były wykonywane – w przypadku oferty wspólnej, wykonawcy składają jeden dokument 2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. w przypadku oferty wspólnej, wykonawcy składają jeden dokument 3. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert – w przypadku składania oferty wspólnej dokument składa ten z wykonawców, którzy w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za spełnianie tego warunku 4. opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - w przypadku składania oferty wspólnej dokument składa ten z wykonawców, którzy w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za spełnianie tego warunku 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wypełniony formularz ofertowy 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium 5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ 6. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty. 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie składa się w formie oryginału – w przypadku oferty wspólnej, oświadczenie składa każdy z wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 
Informacja na temat wadium 
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 29 marca 2018r. do godz. 10.00 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3. muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr BGŻ/O Giżycko 67 2030 0045 1110 0000 0149 5900 6. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres rękojmi

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiany Umowy są realizowane zgodnie z Procedurą Obsługi Zmian, którą określa Załącznik nr 5 do Umowy. 3. Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e Ustawy Pzp. 4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wnioskowanych warunków ich wprowadzenia. Wszystkie poniższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, polegające na: 1) zmianie przedmiotu umowy spowodowanej koniecznością wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, w przypadku gdy wystąpi konieczność wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe, bądź obarczone błędem, 2) zmianie terminu zakończenia realizacji robót, w następujących przypadkach: a) wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujące niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, b) wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których realizacja będzie miała wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych, c) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: zalodzenie, klęski żywiołowe, konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów lub niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi przez okres co najmniej 5 dni roboczych następujących po sobie i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy, d) w przypadku nieterminowego przekazania placu budowy przez zamawiającego a opóźnienie to ma wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy, e) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji np. odkrycie nie zinwentaryzowanych przedmiotów, obiektów i elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy, f) w przypadku konieczności wykonania dokumentacji zamiennej, gdy czas jej wykonywania spowoduje wydłużenie terminu realizacji umowy, g) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych robót, których realizacja ma wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, h) wystąpienia robót zamiennych, przez które rozumie się roboty, które wykraczają poza przedmiot zamówienia, wprowadzające tylko zmiany ulepszające, usprawniające proces budowlany, rozwiązanie zamienne w zakresie rodzaju zastosowanych materiałów w technologii wykonywanych robót, i) wskutek siły wyższej wystąpi konieczność wstrzymania robót i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót, 3) zmianie wynagrodzenia gdy: a) wystąpi konieczność wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe, bądź obarczone błędem, wówczas cena nowych elementów robót zostanie ustalona w oparciu o niżej opisane zasady: Nowe pozycje robót zostaną wprowadzone na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). Wartość wynagrodzenia wynikająca z tych pozycji zostanie wyliczona przy zastosowaniu średnich, dla województwa warmińsko-mazurskiego, cen materiałów i sprzętu, stawek robocizny oraz innych wskaźników cenotwórczych, aktualnych na dzień sporządzenia wyceny, określonych w informacjach „Sekocenbud”, wydawanych przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno- Organizacyjnych Budownictwa – Promocja sp. z o.o. W przypadku braku tych cen w informacjach „Sekocenbud”, będą kolejno stosowane średnie ceny zawarte w informacjach „Intercenbud”, „Orgbud”, b) w przypadku konieczności zrezygnowania przez Zamawiającego z części, zakresu robót, np. z powodu błędu w dokumentacji lub z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w umowie zostanie pomniejszone o wartość niewykonanych robót na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, c) w przypadku zmian technologicznych takich jak wprowadzenie robót zamiennych nie wykraczających poza specyfikę przedmiotu zamówienia lub konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem roboty, d) w przypadku konieczności zmiany trasy sieci z przyczyn niezależnych od stron umowy e) w przypadku urzędowej zmiany podatków ponoszonych przez Wykonawcę (w szczególności podatku VAT); 4) Zmiana osób przewidzianych do realizacji umowy może nastąpić pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż osoby wskazane w SIWZ. Zmiana taka będzie dopuszczalna w przypadku choroby, wypadku, śmierci lub innej sytuacji, gdy osoba przewidziana do realizacji umowy nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków, lub innej niezależnej od Wykonawcy przyczyny. 6. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności skutkującej koniecznością wprowadzenia zmian do umowy. 7. W przypadkach, w których zgodnie z powyższymi postanowieniami lub przepisami prawa możliwe jest wprowadzenie zmiany do Umowy, Zamawiający przewiduje także wprowadzenie odpowiedniej zmiany harmonogramu, jeżeli jest to konieczne dla uwzględnienia czasu niezbędnego w celu realizacji zmienionego zakresu prac lub produktów lub w celu uwzględnienia wprowadzonych zmian organizacyjnych. 8. Zmiany Umowy w trybie aneksu do Umowy nie wymagają zmiany firmy/określeń Stron, siedziby Stron, Załączników do Umowy, jak również osób odpowiedzialnych za realizację Przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiającego. 9. Zmiany do Umowy nie mogą spowodować wzrostu łącznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 3) niniejszego paragrafu oraz nie mogą stanowić podstawy do zmian Umowy sprzecznych z przepisami prawa, w tym ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 10. Strony zobowiązane są do informowania się wzajemnie o okolicznościach uzasadniających konieczność dokonania zmiany Umowy. 11. Warunki dokonania zmian umowy określono w załączonym do SIWZ wzorze umowy. Możliwość dokonania zmian umowy stanowi uprawnienie Zamawiającego, a nie jego obowiązek 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-03-29, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2018 08:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Faj
Ilość wyświetleń: 541
27 kwietnia 2018 11:44 Arkadiusz Faj - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 kwietnia 2018 12:28 Arkadiusz Faj - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 kwietnia 2018 14:10 Arkadiusz Faj - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert_z_dnia_06042018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl