Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o.

Przetargi zobacz archiwum »

Ogłoszenie o unieważnieniu przetragu nieograniczonego na roboty budowlane pn. Modernizacja technologii Stacji Uzdatniania Wody w Upałtach, w gminie Giżycko

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://aglomeracja.bipfirma.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

Modernizacja technologii Stacji Uzdatniania Wody w Upałtach, w gminie Giżycko

Znak sprawy: WiKAG.ZP.3.2017Ogłoszenie nr 104147 - 2017 z dnia 2017-07-04 r.

 

Giżycko: Modernizacja technologii Stacji Uzdatniania Wody w Upałtach, w gminie Giżycko

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 528231-N-2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 500000519-N-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 28029243900000, ul. Bystry  25, 11500   Giżycko, państwo Polska, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 501 234 263, 501 234 257, faks , e-mail zamowienia@aglomeracja.info.pl
Adres strony internetowej (URL): http://aglomeracja.bipfirma.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Spółka z o.o.

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja technologii Stacji Uzdatniania Wody w Upałtach, w gminie Giżycko

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

WiKAG.ZP.3.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja technologii Stacji Uzdatniania Wody w Upałtach polegająca na: 1) demontażu istniejących zbiorników filtracyjnych wraz z orurowaniem instalacji technologicznej (ze złomowanie instalacji oraz utylizacja starego złoża filtracyjnego), 2) montażu nowych kompletnych zbiorników filtracyjnych, 3) montaż nowych kompletnych zbiorników aeracji, 4) montażu komory rewizyjnej popłuczyn wykonanej ze stali nierdzewnej, 5) wykonaniu rurociągów technologicznych ze stali nierdzewnej min 1.4301 zgodnie z PN EN 10088 (X5CrNi 18-10), wraz z kompletnym uzbrojeniem (wszystkie śruby oraz nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej), 6) dostawa i montaż wszystkich urządzeń wynikających z dokumentacji projektowej, oraz przedmiaru, 7) budowa przyłącza wodociągowego PE DN 40 do Budynku SUW, 8) budowa rurociągu ssawnego PE DN 160 do budynku SUW do pompy płuczącej, 9) wykonanie nowej rozdzielni zasilająco-sterującej, 10) odtworzenie płytek ceramicznych na ścianach i podłodze, (płytki muszą być jednolite na każdej z powierzchni oraz odporne na działanie chloru), powierzchnia posadzki – 65 m2, powierzchnia ścian (płytki położyć do wysokości 2 metrów wysokości) – 75 m2, 11) odtworzenie terenu SUW do stanu pierwotnego, 12) wykonanie rozruchu technologicznego SUW, 13) wykonanie systemu do zdalnego monitorowania i zarządzania Stacją Uzdatniania wody z podłączeniem do istniejącego już systemu monitoringu w GZK Sp. z o.o. w Bystrym, 14) opracowanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi oraz szkolenia dla personelu obsługi stacji, 15) przygotowanie odbioru. 16) W związku z budową spinki sieci wodociągowej w miejscowości Sulimy – Kożuchy Wielkie mającej na celu zapewnienie czasowej dostawy wody, Zamawiający nie przewiduję konieczności wyniesienia technologii uzdatniania wody poza SUW na czas trwania prac budowlanych. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności 1) montaż rurociągów, 2) obsługa maszyn budowlanych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45231300-8,

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   

Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 stawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 831, poz. 996, poz. 1020, poz. 1250, poz. 1265, poz. 1579, poz. 1920 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 933) zm.) unieważnił postępowanie ponieważ oferta z najkorzystniejszą ceną wynoszącą 742 306,54 zł. przewyższa kwotę 590 000,00 złotych brutto, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT474645.22
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 742 306,54
Oferta z najniższą ceną/kosztem 742 306,54
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1 366 530,00
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lipca 2017 15:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Faj
Ilość wyświetleń: 312
04 lipca 2017 15:51 Arkadiusz Faj - Opublikowanie dokumentu.
04 lipca 2017 15:50 Arkadiusz Faj - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
04 lipca 2017 15:50 Arkadiusz Faj - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl