Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o.

Przetargi zobacz archiwum »

Przetarg nieograniczony na usługę opracowania dokumentacji projektowej wodociągu w miejscowości Kruklanki, Znak sprawy: WiKAG.ZP.KC-01/2016

 

 

Giżycko, 12.02.2016 r.

OGŁOSZENIE

ZNAK SPRAWY: WiKAG.ZP.KC -  01/2016

Zamawiający zaprasza do składania ofert na usługę:

Opracowania dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej łączącej dwie istniejące sieci wodociągowe DN160 w miejscowości Kruklanki, Gmina Kruklanki.

Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lub  warunki przetargu mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie z art. 701§ 3 Kodeksu Cywilnego.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - ZAKRES

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci wodociągowej
łączącej dwie sieci wodociągowe DN 160 w miejscowości Kruklanki. Szacunkowa długość sieci wodociągowej do zaprojektowania wynosi około 270 m.

 

Przedmiot zamówienia będzie zawierał w szczególności:

 

 1. Przedstawienie wstępnej koncepcji projektowej do zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz Gminę Kruklanki w Bystrym w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.
 2. Opracowanie dokumentacji projektowej, w skład której wchodzi komplet następujących opracowań:

a)     Projekt budowlano-wykonawczy w 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki pdf), w tym:

1)      Opis techniczny,

2)      Rysunki techniczne, obliczenia i inne opracowania niezbędne do realizacji zadania.

3)      Niezbędne uzgodnienia branżowe.

4)      Niezbędne uzgodnienia z właścicielami nieruchomości.

5)      Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

b)    Przedmiar robót i kosztorys inwestorski po 2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej (plik pdf), 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie ath lub innym umożliwiającym otwarcie
w programie Norma Standard,

c)     Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej w MS Word),

 1. Uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, w tym decyzję środowiskową oraz wszystkie inne decyzje niezbędne do wykonania kompletnego projektu, spełniającego, w zależności od konieczności, wymogi do uzyskania pozwolenia na budowę lub do zgłoszenia zamiaru budowy.
 2. Opracowanie mapy do celów projektowych, wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, warunków technicznych itp. na własny koszt.
 3. Sporządzenie kompletnego wniosku do Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Giżycku, w zależności od konieczności: pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru budowy.
 4. Wykonawca w dokumentacji projektowej nie może opisywać materiałów i urządzeń przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką materiałów
  i urządzeń i nie można ich opisać za pomocą dokładnych określeń, wtedy wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.
 5. Zobowiązanie Wykonawcy (oświadczenie projektanta) do ewentualnych uzgodnień, wyjaśnień lub zmian w projekcie dot. wykonanego projektu w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrealizowania projektu budowlanego.
 6. Wykonanie niniejszej usługi odbędzie się za pomocą zespołu projektowego składającego się co najmniej z projektanta branży sanitarnej z wymaganymi uprawnieniami.
 7. Odbycie od 2 do 5 spotkań w Siedzibie Zamawiającego, tj. WiK Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o. w celu przedstawienia wstępnej koncepcji oraz projektowanych materiałów i urządzeń.
 8. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia o kompletności dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia oraz oświadczenia, że dokumentacja została wykonana w sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa, tj. Prawa Budowlanego i  Zamówień Publicznych.
 9. Zobowiązanie Wykonawcy (oświadczenie projektanta) do ewentualnych uzgodnień, wyjaśnień lub zmian w projekcie w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrealizowania  projektu budowlanego.
 10. Zobowiązanie Wykonawcy (oświadczenie projektanta) do niezwłocznego (max. w terminie 2 dni od otrzymania zapytania) udzielania wyjaśnień uczestnikom postępowania przetargowego w czasie wyłaniania wykonawcy robót objętych projektem.
 11. Zobowiązanie Wykonawcy (oświadczenie projektanta) do wykonania w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy, jednokrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w formie papierowej i elektronicznej w wersji edytowalnej z możliwością kopiowania, w ramach wynagrodzenia określonego w umowie.

 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy. Wykonawca zgadza się na wykonanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych.

 

 

Dokumentację należy opracować zgodnie z zachowaniem poniższych przepisów:

1)     część projektową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót.

2)     cześć kosztorysową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004r. Nr 130, poz. 1389).

 

 

Projekt budowlany musi spełniać wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409).

 

Na załączniku graficznym zaznaczono obszar planowanych prac projektowych.

 

Odpowiedzialność Wykonawcy:

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność na potrzeby realizacji inwestycji oraz z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej istniejące w czasie odbioru oraz za wady powstałe ujawnione po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Projektant przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji terenowej budynku i okolicy.

 

Prawa autorskie

 1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu zamówienia.
 2. Wykonawca wyraża zgodę na wykonanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych.
 3. Zmawiający ma prawo do:

a)     utrwalenia przedmiotu zamówienia,

b)    zwielokrotnienia przedmiotu zamówienia lub jego części dowolną techniką,

c)     zapisu przedmiotu zamówienia w formie elektronicznej,

d)    wykorzystania przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy robót budowlanych,

e)     używania i sporządzania kopii (techniką kserograficzną i cyfrową)

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji zamówienia: 30 czerwca 2016 r.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia prac w terminie nie później niż 30 dni od dnia podpisania umowy (przedstawienia wstępnej koncepcji projektowej na piśmie).

 

GWARANCJA

 

 1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji.
 2. Strony ustalają, że termin gwarancji na przedmiotową dokumentację wynosi 2 lata
 3. Termin usunięcia wad ustala się na 14 dni od ich pisemnego zgłoszenia.
 4. Okres rękojmi zbieżny jest z okresem gwarancji.

KRYTERIUM OCENY OFERT

 1. Kryterium oceny ofert:  Najniższa cena – 100 %
 2. Cenę w ofercie należy skalkulować poprzez podanie ceny netto + VAT  za całość przedmiotu zamówienia.
 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.
 4. Zmawiający wybierze ofertę, która będzie spełniać wszystkie wymogi przedstawione w ogłoszeniu
  i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

SPOSÓB ROZLICZENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Termin i forma płatności: Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się w formie wynagrodzenia ryczałtowego - rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury VAT, poprzedzonej protokołem odbioru kompletnej dokumentacji.
 2. Płatność nastąpi po zakończeniu wszelkich prac i odbiorze ich przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury, w oparciu o protokół odbioru.
 3. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji, w tym również za wydanie wszelkich map i uzgodnień.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O realizację usługi mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania. Na ofertę składają się poniższe dokumenty:

 1. Wypełniony formularz oferty, załącznik nr 1,
 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na ich temat – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykazał, iż dysponuje:

a)     projektantem, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w branży sanitarnej bez ograniczeń, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409)  - załącznik nr 2,

 1. Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 3,
 2. Podpisane oświadczenie projektanta – załącznik nr 4
 3. Dokument potwierdzający uprawnienia osób do  podpisania oferty, o ile nie wynikają one z innych dokumentów, dołączonych do oferty (wpis z CEIDG lub KRS).
 4. Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie tj. umowę konsorcjum lub umowę spółki cywilnej – w przypadku Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.

WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty należy składać pod adres: Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o. o., Bystry 25, 11-500 Giżycko (budynek oczyszczalni ścieków) do dnia 19.02.2016 r. godz. 14.00.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Koperta powinna zawierać następujące informacje:

ü  nazwę i adres Zamawiającego

ü  nazwę i adres Wykonawcy,

ü  Opis: Oferta cenowa na: opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej łączącej dwie istniejące sieci wodociągowe DN160 w miejscowości Kruklanki, Gmina Kruklanki.

 

MIEJSCE I TERMIN ROZPATRZENIA OFERT

Informację o wyborze ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.aglomeracja.info.pl
i poinformuje wszystkich Wykonawców drogą mailową.

 W imieniu Zamawiającego – Prezes Zarządu Arkadiusz Faj

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Wykaz osób, biorących udział w zamówieniu
 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 4. Oświadczenia projektantów
 5. Wzór umowy
 6. Mapa z zaznaczonymi działkami objętymi zakresem opracowania dokumentacji

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lutego 2016 13:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Kuczyńska
Ilość wyświetleń: 901
26 lutego 2016 07:32 Agnieszka Kuczyńska - Dodanie załącznika [wybor_oferty_26022016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2016 13:55 Agnieszka Kuczyńska - Opublikowanie dokumentu.
12 lutego 2016 13:54 Agnieszka Kuczyńska - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6__mapa.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl