Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o.

Przetargi zobacz archiwum »

Przetarg nieograniczony na Usługę pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej w miejscowości Grajwo - Świdry w gminie Giżycko.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.aglomeracja.info.pl


Giżycko: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ciśnieniowej w miejscowości Grajwo - Świdry w gminie Giżycko.
Numer ogłoszenia: 322602 - 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o. , Bystry 25, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 501 234 263, 501 234 257.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aglomeracja.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ciśnieniowej w miejscowości Grajwo - Świdry w gminie Giżycko..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ciśnieniowej Grajwo - Świdry gmina Giżycko wraz z opracowaniem dokumentacji na wewnętrzne linie zasilające dla projektowanych przepompowni ścieków. Szacunkowa długość sieci kanalizacji sanitarnej do zaprojektowania to ok. 6,5 km, a sieci wodociągowej ok. 1 km. Zamawiający zastrzega, że długość sieci może się zmienić w zależności od przyjętych założeń projektowych. Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowana zostanie w systemie grawitacyjno - ciśnieniowym, a ilość przepompowni należy ograniczyć do minimalnej, niezbędnej ilości. Sieć kanalizacyjną grawitacyjną należy zaprojektować tak, aby zapewnić wszystkim mieszkańcom z terenu objętego opracowaniem możliwość odprowadzenia ścieków z zabudowanych posesji w sposób grawitacyjny. Projekt sieci wodociągowej należy opracować w granicach objętych opracowaniem dla terenów z uchwalonym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. I. Opracowanie dokumentacji projektowej będzie polegało w szczególności na: 1. Opracowaniu wstępnej koncepcji projektowej oraz przedłożeniu jej do zatwierdzenia przez Zamawiającego i Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Bystrym. Koncepcja projektowa będzie zawierała skrócony opis rozwiązań technicznych i użytych materiałów, a na mapach do celów projektowych trasy projektowanych rurociągów wraz z lokalizacją przepompowni. 2. Odbyciu od 2 do 5 spotkań w siedzibie Zamawiającego, tj. WiK Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o. w celu przedstawienia w/w wstępnej koncepcji oraz omówienia zastosowanych w projekcie materiałów i urządzeń. Spotkania odbywać się będą na zaproszenie Zamawiającego lub Wykonawcy po wcześniejszym pisemnym lub mailowym powiadomieniu stron z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 3. Uwzględnieniu uwag Zamawiającego w terminie 14 dni od ich otrzymania i przedłożeniu koncepcji do ponownej akceptacji. Wykonawca w dokumentacji projektowej nie może opisywać materiałów i urządzeń przez wskazanie znaków towarowych i patentów lub pochodzenia (chyba, że jest to wyjątkowo uzasadnione specyfiką materiałów i urządzeń i nie można ich opisać za pomocą dokładnych określeń, wtedy wskazaniu takiemu towarzyszyć będą wyrazy lub równoważny, które dopuszczać będą rozwiązania równoważne, tożsame do opisywanych. 4. Pozyskaniu map do celów projektowych, wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, warunków technicznych itp. na własny koszt. 5. Uzyskaniu wszelkich wymaganych uzgodnień z właścicielami gruntów oraz branżowych, w tym decyzję środowiskową oraz wszystkie inne decyzje niezbędne do wykonania kompletnego projektu, spełniającego w zależności od konieczności wymogi do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru budowy. 6. Wykonaniu projektu budowlanego w 5 egzemplarzach w wersji papierowej (plus jeden egzemplarz w wersji elektronicznej na nośniku CD - DVD w formacie możliwym do kopiowania, np. pliki PDF), w tym co najmniej: 6.1 opis techniczny, 6.2 rysunki techniczne, 6.3 obliczenia i inne opracowania niezbędne do realizacji zadania, 6.4 niezbędne uzgodnienia branżowe, 6.5 plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, inne informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy są wymagane, 6.6 przedmiar robót i kosztorys inwestorski w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (plus jeden egzemplarz w wersji elektronicznej, np. PDF i jeden w wersji ath lub innym, umożliwiającym otwarcie w programie Norma Standard, 6.7 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla całego zadania w dwóch egz. w wersji papierowej i jeden egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej, np. MS Word) 7. Wykonaniu niniejszej usługi za pomocą zespołu projektowego składającego się co najmniej z: a) Projektanta branży sanitarnej z wymaganymi uprawnieniami, b) Projektanta branży elektrycznej z wymaganymi uprawnieniami. 8. Sporządzeniu kompletnego wniosku do Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Giżycku, w zależności od konieczności: pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru budowy. 9. Opracowaniu dokumentacji zgodnie z zachowaniem poniższych przepisów oraz zobowiązaniu się w formie oświadczenia o kompletności dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia oraz oświadczenia, że dokumentacja została wykonana w sposób zgodny z wymogami prawa obowiązującego na dzień odbioru dokumentacji, tj. Prawa Budowlanego i Zamówień Publicznych, w szczególności: a) część projektowa zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do ustawy, w szczególności rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r. (Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) b) część kosztorysowa zgodnie z Ustawą Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 10. Zobowiązaniu się (oświadczeniu projektanta) do ewentualnych uzgodnień, wyjaśnień lub zmian w projekcie w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrealizowania projektu budowlanego. 11. Zobowiązaniu się (oświadczeniu projektanta) do niezwłocznego (max. w terminie 2 dni od otrzymania zapytania) udzielania wyjaśnień uczestnikom postępowania przetargowego w czasie wyłaniania wykonawcy robót objętych projektem. 12. Zobowiązaniu się (oświadczeniu projektanta) do wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie 3 lat od daty odbioru dokumentacji technicznej w formie papierowej i elektronicznej w wersji edytowalnej z możliwością kopiowania, w ramach wynagrodzenia określonego w umowie. II. Nadzór autorski i odpowiedzialność Wykonawcy: 1. Wykonawca (autor projektu) sprawować będzie nadzór autorski, stosownie do art. 20 ust 1 pkt 4 Prawa Budowlanego, w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji zadania. Szczegółowy zakres obowiązków wynikających z nadzoru obejmuje wzór umowy. 2. Niniejsze zamówienie obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego w okresie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych i nieprzerwanie do czynności odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie włącznie. Wykonawca na wniosek Zamawiającego, zobowiązany jest do niezwłocznego udzielania informacji, wyjaśnień dotyczących wykonanej dokumentacji projektowej, kontrolowania budowy po wcześniejszym powiadomieniu go przez Zamawiającego pisemnie lub telefonicznie. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność na potrzeby realizacji inwestycji oraz z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej istniejące w czasie odbioru oraz za wady powstałe ujawnione po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. III. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia przenosi na Zamawiającego własność egzemplarzy dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy. IV. Prawa autorskie: 1. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych. 2. Zmawiający ma prawo do: a) utrwalenia przedmiotu zamówienia, b) zwielokrotnienia przedmiotu zamówienia lub jego części dowolną techniką, c) zapisu przedmiotu zamówienia w formie elektronicznej, d) wykorzystania przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy robót budowlanych, e) używania i sporządzania kopii (techniką kserograficzną i cyfrową) V. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w projekcie i dokumentacji technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, a treść dokumentacji winna być dostosowana do specyfiki i charakteru zadania inwestycyjnego. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SIWZ i każdego uzupełnienia do SIWZ wydanego podczas postępowania o udzielenie zamówienia oraz uzyskania informacji, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość oferty lub wykonanie robót. Projektant przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji terenowej budynku i okolicy. VI. Na załączniku graficznym do ogłoszenia zaznaczono obszar planowanych prac projektowych. Wszystkie załączniki niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w tym zakresie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonał: - co najmniej jedną dokumentację projektową budowy sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej wraz ze specyfikacjami technicznymi, przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w tym zakresie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji przedmiotowego zamówienia wykwalifikowanym kluczowym personelem. Wymagania minimalne dotyczące personelu kluczowego przedstawia poniższe zestawienie: 1) Projektant nr 1 - posiadający wykształcenie wyższe, uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie uprawniające do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych. 2) Projektant nr 2 - posiadający wykształcenie wyższe, uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie uprawniające do projektowania bez ograniczeń w branży elektrycznej.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek, jeżeli dołączy do oferty informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, tj. - Wykonawca wykaże iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 30 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ 2. Stosowne pełnomocnictwo, w przypadku gdy upoważnienie do oferty nie wynika bezpośrednio z oferty 3. Inne wymienione w rozdziale XV SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji i rękojmi za wady fizyczne i prawne - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wnioskowanych warunków ich wprowadzenia. Wszystkie poniższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: 1) terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpi opóźnienie w terminie jej wykonania z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności: a) opóźnienia w wydaniu decyzji lub opinii przez organy lub podmioty właściwe do ich wydania, w przypadku gdy Wykonawca dochował wszelkiej staranności w przygotowaniu wniosku o wydanie takiej decyzji i opinii, np. konieczności zmiany trasy projektowanej infrastruktury z powodu braku możliwości lokalizacji sieci zgodnie z warunkami z powodów braku zgód właścicieli terenu lub wysokich roszczeń odszkodowawczych, b) w sytuacji trudności z pozyskaniem gruntów dla lokalizacji inwestycji, czego następstwem może być zmiana lokalizacji projektowanej infrastruktury, c) konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień i opinii od organów lub podmiotów, d) wykonania uzupełniających analiz, opracowań, e) konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień terenowo-prawnych. 2) przedmiotu umowy - w sytuacji, gdy zmiana lub wyłączenie zakresu przedmiotu umowy stało się konieczne lub korzystne ze względu na interes Zamawiającego, np. z uwagi na zmianę zakresu dokumentacji projektowej pierwotnie przeznaczonego do wykonania w ramach przedmiotu umowy dotyczącego sieci, np. rezygnacją z zakresu zamówienia lub zmianą długości sieci czy ilości przepompowni. 3) wysokości wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy - w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia tych zmian spowodowana jest: a) urzędową zmianą podatków ponoszonych przez Wykonawcę (w szczególności podatku VAT), b) wyłączenia/ rezygnacji z zakresu (etapu) przedmiotu zamówienia. 4. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności skutkującej koniecznością wprowadzenia zmian do umowy. 5. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 6. Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową, wymaga zgodnego oświadczenia woli stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.aglomeracja.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o., 11-500 Giżycko Bystry 25 pok nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2015 godzina 13:00, miejsce: Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o., 11-500 Giżycko Bystry 25 pok nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 listopada 2015 13:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Kuczyńska
Ilość wyświetleń: 1017
23 grudnia 2015 13:01 Agnieszka Kuczyńska - Dodanie załącznika [zaw_o_uniewaznieniu_23122015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 grudnia 2015 12:00 Agnieszka Kuczyńska - Dodanie załącznika [prot_z_otwarcia_ofert_07122015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 listopada 2015 14:38 Agnieszka Kuczyńska - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_7__zakres_do_zaprojektowania_swidry.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl