Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o.

Przetargi zobacz archiwum »

Przetrag nieograniczony na roboty budowlane pn. Budowa kolektora deszczowego przy ul. Jasnej w zakresie budowy końcowego odcinka kolektora zrzutowego od studni D11.1 do studni D10 w Giżycku.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.aglomeracja.info.pl


Giżycko: Budowa kolektora deszczowego przy ul. Jasnej w zakresie budowy końcowego odcinka kolektora zrzutowego od studni D11.1 do studni D10 w Giżycku.
Numer ogłoszenia: 132681 - 2015; data zamieszczenia: 08.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o. , Bystry 25, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 501 234 263, 501 234 257.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aglomeracja.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Prawa Handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kolektora deszczowego przy ul. Jasnej w zakresie budowy końcowego odcinka kolektora zrzutowego od studni D11.1 do studni D10 w Giżycku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa kolektora deszczowego przy ul. Jasnej w zakresie budowy końcowego odcinka kolektora zrzutowego od studni D11.1 do studni D10. Robota budowlana, wynika z projektu budowlanego pn. Przebudowa kolektora zrzutowego wód opadowych przy ulicy Jasnej oraz budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z posesji przy ulicy Konarskiego. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie budowy fragmentu sieci kanalizacji deszczowej DN800 od istniejącego odcinka przy studni D12(+9 m) do istniejącego kolektora deszczowego zlokalizowanego w drodze Powiatowej tj. ul. Konarskiego. Zadanie należy wykonać w oparciu o załączone dokumentacje techniczne, ekspertyzy oraz rysunki zamienne. Zadanie polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej DN 800 o łącznej długości 50m. W miejscu zakończenia istniejącego rurociągu należy wykonać dodatkową studnię PE 800mm oznaczoną na profilu symbolem D11.1. Rurociąg wykonać do kolektora deszczowego zlokalizowanego w ul. Konarskiego (droga Powiatowa). Prace Budowlane należy rozpocząć od posadowienia studni betonowej 1500mm na istniejącym kolektorze kanalizacji deszczowej w ul. Konarskiego w celu potwierdzenia rzędnych projektowych. Posadowienie studni na istniejącym kolektorze deszczowym będzie możliwe po przebudowie kolidującej istniejącej sieci wodociągowej fi100 (w załączeniu schemat przebudowy wodociągu. Lecz z uwagi na brak danych odnośnie istniejącego wodociągu sposób przebudowy należy ustalić z PWiK Sp. z o.o. w Giżycku na etapie wykonawstwa po dokonaniu odkrywki). Do wyceny przebudowy sieci wodociągowej należy przyjąć rury i kształtki z żeliwa sferoidalnego. Sieć kanalizacji deszczowej należy wybudować z rur o średnicy D 800mm wykonanych z PE lub PP PRAGMA klasy S ( 8kN-m2) lub równoważnych. Odcinek między studniami D11-D10 z uwagi na bardzo bliskie sąsiedztwo budynków mieszkalnych należy wykonać w oparciu o profil zamienny odcinka D12-D10. Prace ziemne na wskazanym odcinku D11-D10 należy wykonywać ręcznie w pełnym oszalowaniu wykopów balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi (szalunek pozostanie w wykopie na stałe i jego demontaż nie będzie możliwy). Odcinek ten należy podzielić na fragmenty nie dłuższe niż 4m. Można wykonywać jeden fragment 4m jednocześnie. Rurociąg DN800 należy ułożyć na podsypce piaskowej grubości 15cm i obetonować betonem B10 (rysunek w załączeniu). Studnie D11 wykonać jako studnię betonową 1500mm. Z uwagi na małe przykrycie należy także wyrównać teren do poziomu wskazanego na profilu zamiennym odcinka D12-D10 z odtworzeniem istniejącej nawierzchni z kostki betonowej (polbruk) oraz jezdni asfaltowej. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszej specyfikacji. Przedmiary mają charakter pomocniczy i nie stanowią podstawy do wyceny, przy wyliczaniu ceny powinny być brane pod uwagę łącznie z całą dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi i innymi załącznikami do SIWZ. Ponieważ Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub znaków pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia a Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, dlatego wszędzie, gdzie z opisu przedmiotu zamówienia wynika wskazanie znaków towarowych, patentów lub znaków pochodzenia, Wykonawca przyjmie, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny i Wykonawca może zaoferować przedmiot równoważny. Zatem wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w niniejszej SIWZ i dokumentacji technicznej należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych materiałów oraz proponowanej technologii wykonania, wymienionych w powołanej dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogów w zakresie jakości. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. I. Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać stosowane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności bądź inne dokumenty potwierdzające ich dopuszczalność do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadać akceptację Zamawiającego. II. Wykonawca przed przystąpieniem do wyceny zamówienia, a później przed przystąpieniem do wykonania zamówienia powinien dokonać wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy. III. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami, a treść dokumentacji winna być dostosowana do specyfiki i charakteru zadania inwestycyjnego. IV. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SIWZ i każdego uzupełnienia do SIWZ wydanego podczas postępowania o udzielenie zamówienia oraz uzyskania informacji, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość oferty lub wykonanie robót..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.13.00-8, 45.23.21.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00-100) należy wnieść przed upływem terminu na składanie ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn.zm.) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy: Bank Gospodarki Żywnościowej o/Giżycko 67 2030 0045 1110 0000 0149 5900. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy: a) nazwę Wykonawcy, b) nazwę Zamawiającego, c) nazwę gwaranta - banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji ze wskazaniem siedziby, d) określenie wierzytelności (nazwa i numer zadania), która ma być zabezpieczona gwarancją, e) kwotę gwarancji, f) termin ważności gwarancji, g) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 6. Zamawiającego, nieodwołalnie i bezwarunkowo zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli zajdzie jedna z niżej wymienionych okoliczności: - Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub - Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, chyba że udowodnił, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7. Wadium składane w formie innej niż pieniądzu musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 6 niniejszej SIWZ (art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy pzp. 8. Postanowienia pkt. 5 stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2 i 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 9. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 10. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczonych z przedmiotowego postępowania.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w tym zakresie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu/modernizacji kanalizacji deszczowej o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto. Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku, Wykonawca dołączy do oferty wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia może być poświadczenie, lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W dokumentach tych musi być zawarta informacja, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazanie, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku inwestycji, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia inwestycji. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy w odniesieniu do warunku wiedzy i doświadczenia, Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda dołączenia do oferty dokumentów dotyczących w szczególności zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w tym zakresie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobą o następujących kwalifikacjach: Kierownik budowy - Branży sanitarnej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych oraz posiadający co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót branży wodno-kanalizacyjnej. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniając warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobami o następujących kwalifikacjach zawodowych uprawniających do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu Ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, Zamawiający uzna warunek posiadania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie za spełniony również przez osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej). Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku, Wykonawca dołączy do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. W przypadku dysponowania potencjałem kadrowym innych podmiotów, należy dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tychże podmiotów o oddaniu osób do dyspozycji Wykonawcy.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek, jeżeli dołączy do oferty informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, tj. - Wykonawca wykaże iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000,00 PLN Jeżeli Wykonawca, wskazując spełnianie warunku w zakresie zdolności finansowej, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji na temat posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej dotyczącej tych podmiotów, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dowód wniesienia wadium 2. Formularz oferty 3. Uproszczony kosztorys ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Gwarancja - 2

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wnioskowanych warunków ich wprowadzenia. Wszystkie poniższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie a) terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającą z trudnych warunków atmosferycznych, nie pozwalających na prowadzenie i lub zakończenie robót w wyznaczonym terminie, w przypadku konieczności wprowadzenia zmian projektowych z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji, np. zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi, z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, np. ujawnienia w trakcie robót eksponatów archeologicznych i konieczności zlecenia wykonania ich inwentaryzacji stosownie do obowiązujących przepisów, w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie inwestycji w terminie, tj. zdarzeń zewnętrznych nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia i niemożliwych do zapobieżenia spowodowanych np. działaniami wojennymi, zamieszkami lub działaniem sił przyrody, w przypadku wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. b) wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany podatków ponoszonych przez Wykonawcę, w szczególności podatku VAT, zmiany przedmiotu umowy o której mowa poniżej w pkt c c) zmiany przedmiotu umowy w przypadku konieczności zrezygnowania przez Zamawiającego z części, zakresu robót, np. z powodu błędu w dokumentacji lub z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w umowie zostanie pomniejszone o wartość niewykonanych robót na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, w przypadku zmian technologicznych takich jak wprowadzenie robót zamiennych nie wykraczających poza specyfikę przedmiotu zamówienia lub konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, w przypadku konieczności zmiany trasy sieci z przyczyn niezależnych od stron umowy. 4. W wypadku niewykonania zmiany wykonania jakichkolwiek robót lub niedostarczenia jakichkolwiek materiałów niezależnie od przyczyny, wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmienione. Zmiana wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości niewykonanych zastąpionych innymi robót lub nie dostarczonych materiałów z zastosowaniem kosztorysowych cen jednostkowych rodzajów robót lub w przypadku braku ww. parametrów cenotwórczych w przedstawionym przez Wykonawcę kosztorysie, wycena nastąpi przez Zamawiającego wg średnich cen SEKOCENBUDU dla województwa warmińsko mazurskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego powyższe rozliczenie. 5. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności skutkującej koniecznością wprowadzenia zmian do umowy. 6. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 7. Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową, wymaga zgodnego oświadczenia woli stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.aglomeracja.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o., Bystry 25 11-500 Giżycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2015 godzina 13:00, miejsce: Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o., Bystry 25 11-500 Giżycko pok. nr 3..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2015 13:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Kuczyńska
Ilość wyświetleń: 1055
29 września 2015 10:00 Agnieszka Kuczyńska - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_29092015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 września 2015 13:55 Agnieszka Kuczyńska - Opublikowanie dokumentu.
08 września 2015 13:54 Agnieszka Kuczyńska - Dodanie załącznika [przedmiar_jasna.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: IDcom.pl