Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o.o.

Przetargi zobacz archiwum »

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch projektów zamiennych budowlano wykonawczych wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę. Znak sprawy: WiKAG.ZP.KC-16/2013 (w związku z zadaniem nr 20 wg HRP)

OGŁOSZENIE - Przetarg na podstawie Kodeksu Cywilnego

Zamawiający zaprasza do składania ofert cenowych na usługę:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch projektów zamiennych budowlano wykonawczych wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekty zamienne dotyczą inwestycji: pt. „Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna wraz z kolektorami przerzutowymi Marcinowa Wola – Przykop. Sieć kanalizacji sanitarnej dla m. Kleszczewo na odcinku Miłki –Kleszczewo” – zadanie nr 20wg HRP, projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Znak sprawy: WiKAG.ZP.KC-16/2013 (w związku z zadaniem nr 20 wg HRP)

Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie lub  warunki przetargu mogą zostać odwołane lub zmienione zgodnie z Art. 701§ 3.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – ZAKRES

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch projektów zamiennych budowlano wykonawczych wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę:

a)     Projekt budowlano – wykonawczy na zmianę fragmentów trasy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej zadania pt. „Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna wraz z kolektorami przerzutowymi Marcinowa Wola – Przykop”, gmina Miłki.

b)    Projekt budowlano – wykonawczy na zmianę fragmentów trasy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zadania pt. „Sieć kanalizacji sanitarnej dla m. Kleszczewo na odcinku Miłki –Kleszczewo”, gmina Miłki.

 • Wykonawca dokumentacji zapewni aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych oraz  wszelkie uzgodnienia z instytucjami, zarządcami istniejących sieci
  i właścicielami gruntów, przez które przebiegać będzie nowo projektowana sieć.
 • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wydaniem decyzji administracyjnych oraz wymienionych uzgodnień, niezbędnych dla prawidłowej realizacji dokumentacji.
 • Nowo projektowana trasa musi być zatwierdzona przez zamawiającego oraz inżyniera kontraktu.
 • Dokumentację techniczną należy wykonać w co najmniej 5 egzemplarzach zgodnie
  z przepisami prawa budowlanego.
 • Wystąpienie w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o pozwolenie na budowę wraz z niezbędnymi załącznikami oraz otrzymanie prawomocnej decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę w/w projektów zamiennych - wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń i decyzji niezbędnych do uzyskania decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę - oraz wykonanie innych prac i robót niezbędnych do należytego wykonania zamówienia.
 • W przypadku braku możliwości realizacji inwestycji zgodnie z projektem zamiennym z powodu jego wad i błędów, wykonawca dokumentacji zobowiązany jest uzupełnić projekt nieodpłatnie.
 • Przekazanie dokumentacji odbędzie się w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokolarnego jej przekazania przez Wykonawcę. - Do składanej dokumentacji należy załączyć wykaz opracowań i oświadczeń projektanta o jej kompletności oraz zgodności jej wykonania z obowiązującymi przepisami. - Zamawiający dokona jej sprawdzenia pod względem formalnym i w przypadku braku zastrzeżeń podpisze protokół odbioru.
 • Prawomocna decyzja zmieniające pozwolenie na budowę dla przekazanej dokumentacji stanowić będzie podstawę do złożenia faktury za wykonane zamówienie.

Wszystkie zmiany są na prośbę właścicieli prywatnych posesji, którzy nie zgadzają się na budowę sieci według pierwotnej trasy.

Zakres wymaganych zmian jest przedstawiony w załączniku nr 6 do ogłoszenia.

 

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji zamówienia: do 31 marca 2014 r.

 KRYTERIUM OCENY OFERT

 1. Kryterium oceny ofert:  Najniższa cena – 100 %
 2. Cenę w ofercie należy skalkulować poprzez podanie ceny netto + VAT  za całość przedmiotu zamówienia.
 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.
 4. Zmawiający wybierze ofertę, która będzie spełniać wszystkie wymogi przedstawione
  w ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje strony mogą przekazywać w formie elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@aglomeracja.info.pl.

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ

W sprawach proceduralnych: Agnieszka Kuczyńska – 87/735 30 52, zamowienia@aglomeracja.info.pl

W sprawach merytorycznych: Maciej Czepaniewski – 87/735 30 51, inwestycje@aglomeracja.info.pl

SPOSÓB ROZLICZENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Termin i forma płatności: Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się w formie wynagrodzenia ryczałtowego - rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury VAT. Płatność nastąpi po zakończeniu wszelkich prac i odbiorze ich przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury, w oparciu o protokół odbioru.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O realizację usługi mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania. Na ofertę składają się poniższe dokumenty:
  1. Wypełniony formularz oferty, załącznik nr 1,
  2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na ich temat – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał w zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wykaże, że dysponuje: projektantem, posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w branży sanitarnej z zakresu przedmiotowego zamówienia, wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
  3. Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 2,
  4. Dokument potwierdzający uprawnienia osób do  podpisania oferty, o ile nie wynikają one z innych dokumentów, dołączonych do oferty.

WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiający zastrzega, że warunki przetargu mogą być zmienione  lub odwołane.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Wodociągi i Kanalizacja Aglomeracja Giżycko Sp. z o. o., Bystry 25, 11-500 Giżycko (budynek oczyszczalni ścieków) do dnia 20.11.2013 r. do godz. 13.00.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Koperta powinna zawierać następujące informacje:

ü  nazwę i adres Zamawiającego

ü  nazwę i adres Wykonawcy,

ü  Opis: Oferta cenowa na: wykonanie dwóch projektów zamiennych budowlano wykonawczych wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekty zamienne dotyczą inwestycji: pt. „Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna wraz z kolektorami przerzutowymi Marcinowa Wola – Przykop. Sieć kanalizacji sanitarnej dla m. Kleszczewo na odcinku Miłki –Kleszczewo” – zadanie nr 20 wg HRP

MIEJSCE I TERMIN ROZPATRZENIA OFERT

Informację o wyborze ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.aglomeracja.info.pl i poinformuje wszystkich Wykonawców drogą e-mailową.  

 

W imieniu Zamawiającego

Arkadiusz Faj - Prezes Zarządu

UWAGA! ZMIANA ZAKRESU DO PRZEPROJEKTOWANIA! ZAMAWIAJACY ZMIENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 - ZAKRES WYMAGANYCH ZMIAN.

POZOSTAŁE ZAPISY NIE  ULEGAJĄ ZMIANIE

Załączniki:

 

 1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty/zapytanie cenowe
 2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy
 4. Załącznik nr 4 – Wykaz osób, biorących udział w wykonywaniu zamówienia
 5. Załącznik nr 5 – Pozwolenie na budowę
 6. Załącznik nr 6 – Zakres wymaganych zmian
 7. Załącznik nr 7 – Projekt budowlany Kleszczewo
 8. Załącznik nr 8 – Projekt budowlany Marcinowa Wola
 9. Załącznik nr 9 – Pozwolenie na budowę

 

 

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 listopada 2013, 14:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Kuczyńska
Ilość wyświetleń: 625
21 listopada 2013, 12:19 Agnieszka Kuczyńska - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_21112013.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2013, 13:55 Agnieszka Kuczyńska - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6_po_zmianach__aktualizacja_zmiany_projektowe_zad_20.pdf ] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2013, 13:54 Agnieszka Kuczyńska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl